S.J.O.C. Regelement

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die aanwezig is op het festivalterrein van de SJOC Avondvierdaagse wandelavonden, S.J.O.C. Feestweek en SJOC Avondvierdaagse Pleinfeesten 2023.

Risico/ instemmen met reglement

Door op het besloten terrein aanwezig te zijn stemt een bezoeker in met de in het reglement aangegeven regels. Aanwezigheid is voor eigen risico. De Stichting SJOC Avondvierdaagse Herveld-Andelst kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Bij het niet naleven van dit reglement kan de toegang tot het Festival voor de betreffende dag of het gehele Festival worden ontzegd.

Geen drugs

Op het Festivalterrein van het Pleinfeest is de Nederlandse wetgeving volledig van kracht. Het gebruik en in het bezit hebben van Soft- en Harddrugs is verboden Bij handel hierin wordt men overgedragen aan de politie.

Programma Pleinfeest(en).

Het programma is onder voorbehoud. De SJOC Avondvierdaage Herveld-Andelst behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van één of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma/artiest(en) aan te bieden.

Geen wapens, vuurwerk en gevaarlijke voorwerpen

Wapens genoemd in de Wet wapens en munitie evenals vuurwerk, brandgevaarlijke en explosieve stoffen zijn niet toegestaan. Voorwerpen, die volgens het oordeel van de beveiliging gevaarlijk {kunnen} zijn, mogen het festivalterrein niet op.

Geen eigen consumpties

Het meebrengen van eigen consumpties is verboden. Glas en blik zullen worden ingenomen.

Foto-/filmopnames.

Tijdens onze wandelavonden en pleinfeesten worden (foto-)opnames gemaakt. Bij deelname aan onze activiteiten en/of binnenkomst feesttent/-terrein geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de SJOC Avondvierdaagse Herveld-Andelst om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Persoonsgegevens.

De Stg. SJOC Avondvierdaagse Herveld-Andelst verwerkt persoongegevens van wandelaars in overeenstemming met de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG). De Stg. SJOC Avondvierdaagse Herveld-Andelst kan bij inschrijving voor deelname aan de SJOC Avondvierdaagse Herveld-Andelst verschillende gegevens van haar deelnemers verwerken, waaronder persoonsgegevens zoals NAW-gegevens. De Stg. SJOC Avondvierdaagse Herveld-Andelst gebruikt deze gegevens enkel en alleen voor de uitvoering en verbetering van haar dienstverlening, en deelt deze gegevens niet met derden. De Stg. SJOC Avondvierdaagse Herveld-Andelst draagt er zorg voor dat deze informatie goed is beveiligd.

Geen alcohol 18  jaar

Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te nuttigen en/of in bezit te hebben onder de leeftijd van 18 jaar. Ook het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan een persoon onder de 18 jaar is uitdrukkelijk verboden.

Geen verkoop en promotie van goederen en /of diensten

Het is niet toegestaan om goederen en/of diensten in welke hoedanigheid dan ook te verkopen dan wel te promoten op het festivalterrein. Na waarschuwing zal men, bij niet nakomen, van het terrein worden verwijderd.

Geen provocerende kledingstukken dragen

Kledingstukken, die provocerend kunnen werken voor bepaalde groepen, worden niet toegestaan.

Geen ongewenst gedrag

Crowdsurfen, vechten, geweldpleging, diefstal, handtastelijkheden, overmatig drankgebruik, opruiing, provocatie, wildplassen, discrimineren, mishandeling, intimidatie, jezelf en/of anderen in gevaar brengen of kunnen brengen is niet toegestaan, dit ter beoordeling van de beveiliging.

Strafbare feiten

Bij strafbare feiten wordt men te allen tijde overgedragen aan de Politie en wordt er namens de Stichting SJOC Avondvierdaagse  aangifte gedaan.

Legitimatie en onderzoek aan kleding en tassen

Legitimatie op verzoek van de Beveiliging van de Stichting SJOC Avondvierdaagse is voor een ieder verplicht. Op verzoek van de Beveiliging is men verplicht mee te werken aan een onderzoek aan kleding en tassen.

Camerabewaking

Op het gehele festivalterrein vindt camerabewaking plaats. Op verzoek van de Politie dan wel Justitie zullen de gemaakte opnames en camerabeelden aan hen ter beschikking worden gesteld.

Overige bepalingen

Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens Stichting SJOC Avondvierdaagse dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.

 

Copyright 2024. All Rights Reserved. SJOC Avondvierdaagse. Drive