47e editie, van 22 t/m 25 mei 2018
 

Dit festivalreglement is van toepassing op een ieder die aanwezig is op het festivalterrein van de SJOC Avondvierdaagse Pleinfeest 2018.

 

Risico/ instemmen met reglement

Door op het besloten terrein aanwezig te zijn stemt een bezoeker in met de in het reglement aangegeven regels. Aanwezigheid is voor eigen risico. De Stichting SJOC Avondvierdaagse Herveld-Andelst kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Bij het niet naleven van dit reglement kan de toegang tot het Festival voor de betreffende dag of het gehele Festival worden ontzegd.

 

Geen drugs

Op het Festivalterrein van het Pleinfeest is de Nederlandse wetgeving volledig van kracht. Het gebruik en in het bezit hebben van Soft- en Harddrugs is verboden Bij handel hierin wordt men overgedragen aan de politie.

 

Geen wapens, vuurwerk en gevaarlijke voorwerpen

Wapens genoemd in de Wet wapens en munitie evenals vuurwerk, brandgevaarlijke en explosieve stoffen zijn niet toegestaan. Voorwerpen, die volgens het oordeel van de beveiliging gevaarlijk {kunnen} zijn, mogen het festivalterrein niet op.

 

Geen eigen consumpties

Het meebrengen van eigen consumpties is verboden. Glas en blik zullen worden ingenomen.

Het is toegestaan 1 plastic flesje a 250 ml water (bij hitte 2 stuks) bij zich te hebben.

 

Geen alcohol < 18  jaar

Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te nuttigen en/of in bezit te hebben onder de leeftijd van 18 jaar. Ook het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan een persoon onder de 18 jaar is uitdrukkelijk verboden.

 

Geen verkoop en promotie van goederen en /of diensten

Het is niet toegestaan om goederen en/of diensten in welke hoedanigheid dan ook te verkopen dan wel te promoten op het festivalterrein. Na waarschuwing zal men, bij niet nakomen, van het terrein worden verwijderd.

 

Geen provocerende kledingstukken dragen

Kledingstukken, die provocerend kunnen werken voor bepaalde groepen, worden niet toegestaan.

 

Geen ongewenst gedrag

Crowdsurfen, vechten, geweldpleging, diefstal, handtastelijkheden, overmatig drankgebruik, opruiing, provocatie, wildplassen, discrimineren, mishandeling, intimidatie, jezelf en/of anderen in gevaar brengen of kunnen brengen is niet toegestaan, dit ter beoordeling van de beveiliging.

 

Strafbare feiten

Bij strafbare feiten wordt men te allen tijde overgedragen aan de Politie en wordt er namens de Stichting SJOC Avondvierdaagse  aangifte gedaan.

 

Legitimatie en onderzoek aan kleding en tassen

Legitimatie op verzoek van de Beveiliging van de Stichting SJOC Avondvierdaagse is voor een ieder verplicht. Op verzoek van de Beveiliging is men verplicht mee te werken aan een onderzoek aan kleding en tassen.

 

Camerabewaking

Op het gehele festivalterrein vindt camerabewaking plaats. Op verzoek van de Politie dan wel Justitie zullen de gemaakte opnames en camerabeelden aan hen ter beschikking worden gesteld.

 

Overige bepalingen

Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens Stichting SJOC Avondvierdaagse dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.